Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.
Happy Easter

Letter to the Editor

Editorial, 16 April 2014

In a week or so we will gather for the 99th time to mourn and honor our martyrs and to condemn the criminal empire’s descendant state which denies the crime. And on April 25th we begin our preparations for the monumental 100th commemoration of Turkey’s failed conspiracy to wipe us from the face of the Earth.

As Turkey and its Diaspora, especially in Europe and in North America, gear up to do battle with the Armenians because of the upcoming centennial of the Genocide, the world can expect Turkey-originated books, symposia, panel discussions, meetings with government heads, “familiarization” trips for politicians and media, promotional stunts, etc. to deny the undeniable. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.9 (8 votes)

The Armenian Genocide: Not for Just Once a Year

Editorial, Zoryan Institute On the Occasion
        of the 99th Anniversary of the Armenian Genocide
Toronto, 21 April 2014
 
"In this month of April, the world commemorates the genocide not only of the Armenian, but also the Jewish and Rwandan peoples. We naturally focus on these issues at this time, but the work on the Armenian Genocide is not for just once a year."

 
Many Armenians express their interest and concern in the genocide once a year, around April 24. They feel the need to participate in commemorative events because some feel obligated because of guilt, some do it once a year because they don’t want to visit the trauma the rest of the year, and some dread the past altogether and stay away from it throughout the year, but for the sake of keeping the memory alive they feel compelled to attend these commemorative events.  There are those who don’t commemorate even once a year because they are so divorced from the history.  But there is so much more to be done.  The Armenian Genocide is a subject vital to Armenians that must be thought about and acted upon every day.  Here are some critical reasons.   ....Read more >>

No votes yet

Interesting Exchange

In its Dec. 19, 2013 issue, "The London Review of Books" (LRB) published an article about German government pressure on Hollywood studios not to make negative references to the Nazis, to Adolph Hitler, and to Germany. Keghart.com Editor Jirair Tutunjian wrote to the LRB, pointing out similar pressure on MGM studios by Turkey not to produce "The Forty Days of Musa Dagh". Below is the correspondence.

As we approach the centenary of the Genocide, it behooves Armenians to stay on top its coverage in the "odar" media and to correct erroneous information.--Editor.

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Abrupt Change of Course

By Harut Der-Tavitian, Los Angeles, 19 April 2014

Click on Կտրուկ Շրջադարձ for the Armenian version

On a personal or communal level there are two ways of conducting our lives: to be aware of our heritage and strive to build upon it by contributing to its growth or by being content with what we’ve inherited and spend it. The first is difficult but it’s a fulfilling and constructive path, while the second is the road to attrition.

On the eve of the centennial of the Genocide of the Armenians, let’s try and analyze briefly the path we have taken. If in the first 50 years following the Genocide we went through a catharsis, the ‘60s witnessed the first nationwide commemorations and the erection of monuments, dedicated to the victims of Genocide. The period had a profound influence on the generation that was going through the developmental stage of its identity. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Prelude to the Genocide

Lyrics: Daniel Decker (USA)
Music: Ara Gevorgian
 

Please listen to the music following Daniel Decker's short recitation.
 

Performers: Daniel Decker (USA), Vitalie Dani (Moldova), Tsvetan Tsvetov (Bulgaria), Kai Aughagen (Germany), Inka (Finland), Gegham Grigoryan (Armenia).
 
Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Խորհուրդ Յարութեան

Արամ Սեփեթճեան,  Պէյրութ, 18 Ապրիլ 2014

Ա.

Գարնանամուտը բնութեան մէջ հրաշագեղ պահեր կը պարգեւէ մեզի։ Գիտնա՛նք ըմբոշխնեյ զայն։

Ծառերը կրկին կը կանաչապատուին։ Կեանքը կը վերանոrոգուի։

Նոյնիսկ, մայթերու սալայատակումի ընթացքին գոյացած բարալիկ երիզները հողին, կանաչ ծիյեր կ'արձակեն ու կը շրջանակեն քառակուսի սալաքարերը։

Մինչ բնութիւնը, ամէն քայլափոխի մեզի կ'ընկերակցի իր խոհերով ու խորհուրդներով. մարդ-աշխարhազգացողութիւնը, իր կրօնա–իմաստասիրական մտածումներով, Քրիստոնէական աշխարհին կը մատուցանէ Սուրբ Յարութեան գաղափարախօսութիւնը։ Խորքով կրօնական, եւ իր ընդհանրութեանը մէջ խորապէս մարդկայնական, մեզի կը պարգեւէ գիտակցութիւնը ԲԱՌը՝ վերածելու ԲԱՆի ու ԲԱՆԱԿԱՆՈԻԹԵԱՆ: ....Read more >>

No votes yet

Zaza Artist Addresses His People re the Genocide

By Mikail Aslan, Wiesbaden, 2014
Translation by Raffi Bedrosyan, Toronto

Legendary Zaza artist Mikail Aslan of Dersim is a political exile living in Germany. He has performed in Yerevan and has close ties to Armenians in Germany. He wrote the article expressly for Keghart.com--Editor.

For the Turkish version of the article please click here

When I was a child, I could never forget my Aunt Ese's painful stories about the Armenian Genocide and the Dersim Genocide. We were torn apart from our village in Khozat when I was 10 years old. I told my mother, while going to high school in Kayseri, that 'I will go back to Khozat one day and write about the stories that Ese told us'. Unfortunately, we couldn't return to Khozat, nor see Ese ever again. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Kurdish Website Interviews Armenian Writer

C.K. Garabed, long-time Armenian-American writer, columnist, and editor, was recently interviewed on the Germany-based Kurdish Infowelat website about his ancestral history in Diyarbekir, culture of the region, the preservation of the Armenian identity in exile, and prospects for developing Kurdish- Armenian relations.--Editor.

INFOWELAT, 16 April 2014

C.K. Garabed (a.k.a. Charles Garabed Kasbarian) has been active in Diasporan Armenian community organizations all his life. As a writer and editor, he has been a keen observer of, and outspoken commentator on, political and social matters affecting Armenians.

For more than 40 years, his writings have appeared in the Armenian press in the Diaspora. The year 2014 marks the 25th anniversary that Garabed has been a regular contributor to “The Armenian Weekly.” There, he produces a weekly column called “Uncle Garabed’s Notebook,” in which hepresents an assortment of tales, anecdotes, proverbs, poems, riddles, and trivia. For the past 10 years, each column has contained a deconstruction of an Armenian surname whose language origins may be Armenian, Persian, Kurdish, Turkish, or Arabic. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Մարտարուետը Ցեղասպանութեան Ճանաչման Միջոց

 

Թղթակցութիւն Սան Տիեկօ – Պէյրութ Հեռախօսով, Ապրիլ 2014

Շաբաթ, Ապրիլ 19-ին, Սան Տիեկոյի (Գալիֆորնիա) Միրամար պողոտային վրայ գտնուող «Հայկ-Բել» մարտարուեստի դպրոցը պիտի կազմակերպէ Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման ու ճանաչման նուիրուած ցուցադրական կարեւոր երեկոյ մը:

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

West Shows Ignorance of Former Soviet States

By Scott Taylor, The Chronicle Herald, Nova Scotia, 13 April 2014

If there is one common thread emerging from the current crisis in Crimea, it is the revelation of the West’s collective ignorance of the region.

This can, in part, be explained by our education system teaching us the British imperial version of history, and the fact that from 1918 until 1991, our geography class maps showed only one vast red region collectively labelled the Soviet Union. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Մակերեսային Ու Ծանծաղ Մօտեցումներ

Ոսկան Մխիթարեան , Լոս Անճելըս,  13 Ապրիլ 2014

Մտորումներ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Միաբանութեան Ընդհանուր Ժողովի Առիթով

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կայքէջէն կ'իմանանք որ Հինգշաբթի 3 եւ Ուրբաթ 4 Ապրիլ 2014ին տեղի ունեցած է Միաբանական Ընդհանուր Ժողով:

Այն ազատատենչ եւ ազատախոհ հայը որ բծախնդրութիւն ունի Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ եւ անոր հոգեւորական սպասաւորներու նկատմամբ՝ չի՛ կրնար անտարբեր մնալ այն մակերեսային ծանծաղ մօտեցումներուն հանդէպ, զորս ցուցաբերեցին Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանական Ժողովին մասնակցող աւագ սերունդի անդամները մասնաւորաբար: ....Read more >>

No votes yet

Love During the Medz Yeghern

Vahe H. Apelian, 12 April 2014
 
The award-winning novelist Chris Bohjalian wrote the Sandcastle Girls in 2002. The news of the novel's publication was enthusiastically anticipated and received by the Armenian community, even before it hit bookstore shelves.
 
A quarter-of-century before Sandcastle Girls, journalist and editor Antranig Dzarougian (Անդրանիկ Ծառուկեան) wrote a novel in Western Armenian titled Love in the Yeghern (Սէրը Եղեռնին Մէջ). Medz Yeghern is a term that the survivors of the Armenian Genocide coined to refer to the horrible reality of their dispossession, of their loss of loved ones and of property, and the loss of their millennia-old way of life on their ancestral lands.
Your rating: None Average: 4.8 (4 votes)

Mount Ararat and the Warning to Mankind

By Prof. Hovhannes I. Pilikian, London UK, 11 April 2014

[Abridged, for extended version visit AAE Website]

The first aspect to grasp and appreciate about the Bible is that it is not a mere book, but a historical document with a message to be communicated to mankind throughout millennia, with encrypted messages, that can be unravelled once the esoteric methodology is understood and used skilfully.

Although written by multiple authors, it has preserved–and herein is its non-religious miraculous feature–a consistency, a singularity of an overall message exclusively for the preservation of life, in perpetuity, on this planet uniquely evolved for that purpose in this universe. Just as Christ is the alpha and the omega of being and becoming, so is the Noah’s Flood-story the beginning and the end in the narrative of the evolutionary development of life, its historical past, present and future–a Trinity. Let us separate these elements to better explain them by the scientific esoteric methodology. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Mideast Delegates Visit Uruguay, Argentine Armens

Reporter, Beirut, 9 April 2014

Famed Turkish author-publisher Ragip Zarakolu of Turkey and a Lebanese-Armenian journalistic delegation will join Armenians of Uruguay and Argentina this year to commemorate the 99th anniversary of the Genocide of Armenians.

Argentina and Uruguay are two Latin American states, along with Brazil, which opened their welcoming arms to the survivors of the Genocide of Armenians and the Assyrians and their offspring. Uruguay also has the proud distinction of being the first state to recognize (1965) the Genocide. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Հողիկ Մ'Իսկ Կորսնցնելու Իրաւունք Չունինք

Մենք Ենք՝ Մեր Ցաւերը Շարքէն
 
Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, 8 Ապրիլ 2014
 
Հայ ժողովուրդը դարձեալ դէմ յանդիման է ցեղասպանին, ա՛յն ցեղասպանին, որ հարիւր տարի առաջ իր գործած ու շարունակած ցեղասպանութիւններուն համար ոչ միայն արժանի պատիժը չէ ստացած եւ չէ հատուցած, այլեւ զօրակցութիւնը վայելած է մեծապետական կարգ մը երկիրներու ռազմաքաղաքականութեան։
 
 
Արար-աշխարհի սառնասիրտ  հայեացքներուն առջեւ, ցեղասպանը անարգել ազատութեամբ մուտք գործեց հայաւան Քեսապը, խաղաղ բնակչութիւնը տեղահանեց, թալանեց, քանդեց ու պղծեց։
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

"End the Persecution of Armenians! Save Kessab!"

Harout Kassabian, Toronto, 3 April 2014

Hundreds of people attended an April 3  rally at the Turkish Consulate of Toronto to voice their concern over Turkey's role in the destruction of the ancient Armenian village of Kassab in Syria, whose residents fled after rebels, who had come from Turkey, seized control. Armenian Youth Federation member Harout Kassabian delivered the below speech at the demonstration.--Ed.

“6000 refugees from Kessab are now in Latakia. Kessab has been practically destroyed.” This headline was in the New York Times. Not in 2014, but in the May 2nd, 1909 issue. 105 years later, we have had to hear these heart-wrenching words again. The Turks, then and now, have made it their goal to attack and terrorize the lives of innocent Armenians. Shame on you Turkey!

....Read more >>

No votes yet

Քեսապցիները Ինչպէս Երէկ, Նոյնպէս Այսօր

Թորոս Թորանեան, «Նոր Յառաջ», 8 Ապրիլ 2014

Օրերէ ի վեր, յելուզակային յարձակումի ենթարկուած է ողջ Քեսապահայութիւնը։ Վանտալական այս յարձակումին զոհ չերթալու համար, մեր հայրենակիցները, անոնց մեծ մասը շնչահատ հասած են Լաթաքիա, ուր Հայն ու տեղացին, պետութիւն ու ժողովուրդը տարագրեալները ընդունած ու ամէն միջոցի դիմած են որպէսզի տանելի պայմաններ ստեղծեն անոնց։

Ինչպէս երէկ, այսօր եւս թշնամին նոյնն էր՝ թուրք պետութիւնը։ Քեսապի Հայերը առաջին անգամը չէ, որ կ՚ենթարկուին նման զինեալ յարձակումի։ ....Read more >>

No votes yet

Portrait of a Young Armenian Scientist

By Arsine Arakelians, 25 March 2014

The Cosmic Ray Division of the Yerevan Physics Institute, founded by the famous Armenian scientist Artem Alikhanyan, is a world-renowned scientific research institute. Along with its important scientific research and discoveries, it is a teaching and research magnate for young scientists.  Graduate students, eager to advance their knowledge and gain valuable experience are recruited to study and work with practicing scientists. They are encouraged and expected to participate in CRD projects. One such graduate student is young  Hripsime Mkrtchyan. Below is a Q & A, via email.

ARSINE ARAKELIANS: Where were you born?  Did you attend the primary and secondary schools of your birth place?

HRIPSIME MKRTCHYAN: I was born in Yerevan in 1990. I attended Henrik Khachatryan School in Yerevan. ....Read more >>

No votes yet

East Meets West With Lebanese, Armenian Input

By Araxie Altounian, New York Concert Review, 2 March 2014

The Western nations’ fascination with Eastern cultures is not new, and neither is its expression in Classical music. Both French and Russian music of the late 19th and early 20th centuries abound with such examples. Of course, each composer displays his own individual way of turning his inspiration into sound. Camille Saint-Saëns’ pseudo-orientalism in the Bacchanal scene from his opera Samson et Dalila is a far cry from Claude Debussy’s subtle invocation of the pagodas of Far Eastern temples or Balinese gamelans.

The trobairitz were Occitan female troubadours of the 12th and 13th centuries

No votes yet

Protest Against Turkey's Attack on Kessab

Keghart.com Editorial Board, 29 March 2014

Of course Turkey’s Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, Foreign Minister Ahmet Davutoglu and their inner circle will deny that they had anything to do with last week’s Al-Qaida attack on the mostly-Armenian town of Kessab in northern Syria. They will deny that their intention is to erase any Armenian presence from the last outpost of the Medieval Armenian kingdom of Cilicia. They will deny that the Turkish-engineered incursion wasn’t intended to punish the Armenian Diaspora as the latter prepares to commemorate the Genocide of Armenians a century ago. Erdogan and Co. will deny that the attack was intended to remind Armenians that the Genocide is not over and that Turkey is willing and able to finish what it started in 1915. It is a warning that Ankara can “finish the job” and exterminate the descendants of the few Armenian orphans who managed to get away in 1915. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)
Syndicate content
pendreschekednes
randomness