Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.

Our Frenemy

  Editorial, 31 October 2014

In the 400-year-history of Armenian/Russian relations, the two nations have frequently helped each other and in countless ways. But unlike Russia, Armenia has not betrayed its friend. Moscow betrayed the Armenians as soon as the Tsarist armies marched into Armenia, in the 1820s, and drove out the Persians. The Russian “liberators” then proceeded to oppress Armenians and  attempted to assimilate them. In the 1890s Russia’s foreign minister said his country preferred an Armenia without Armenians. Three decades later the Soviets gave Kars and Ardahan to Turkey, and Nakhichevan/Karapagh to Azerbaijan. Despite the huge sacrifices Armenians made during WWII, soon after the war Stalin had designs to take away Armenia’s status as a republic. During the Azeri pogroms Moscow didn’t lift a finger to assist the Armenians. Instead, its soldiers rescued the Azeri armed forces thus guaranteeing that Getashen, Shahumyan and portions of Mardagerd would become part of Azerbaijan. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Westminster Turcophiliacs

By Jirair Tutunjian, Toronto, 20 October 2014

During the North American book launch of Katia Peltekian’s “The Times of the Armenian Genocide” in Toronto in August, many attendees were astonished by the tremendous and almost unequivocal British support of the Armenians during the Genocide. They were surprised because throughout the rest of the 20th century Westminster was an ally of Turkey and refused to recognize the Genocide.

England/Britain-Ottoman Empire/Turkey relations go back to the reign of Queen Elizabeth I (1550-1603). England’s first ambassador was dispatched to Istanbul in 1578 to obtain the charter of the Levant Company from the Sublime Porte. The charter granted privileges to English merchants trading in the Ottoman Empire. Two years later the two countries signed a treaty of commerce. The Virgin Queen also sent to the sultan a musical clock organ and a ceremonial coach to cement relations. It was of no consequence to the English that the sultan had executed 19 of his brothers and half-brothers to secure the throne. ....Read more >>

No votes yet

Զուիցերիացի Մեծ Հայասէր Եագոպ Քիւնցլեր

 ԴՐՈՒԱԳ ՄԸ` ՀԱՃԸՆԻ ԵՒ ՀԱՃԸՆՑԻԻ ՄԸ
ԿԵԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵՆԷՆ

Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան, Զուիցերիա, 19 Հոկտեմբեր 2014
    
Վերջերս ուսումնասիրութիւն մը ներկայացնելու ծրագրով կը թղթատէի զուիցերիացի հայասէրներու նախաձեռնութեամբ 1916-1944 թուականներու ընթացքին Պազէլի մէջ հրատարակուած “Mitteilungen über Armenien – Տեղեկութիւններ Հայաստանի Մասին” անունը կրող պարբերաթերթը: Ինչպէս թերթին անունն արդէն կը յուշէ, զուիցերիացի հայասէրները սոյն հրատարակութեան միջոցով աշխատած են ջերմ պահել զուիցերիացի ժողովուրդին մարդասիրական զգացումները օսմանեան բռնատիրութեան տակ հեծող հայութեան նկատմամբ, հաղորդելով հաւաստի տեղեկութիւններ ժամանակի տխուր անցուդարձերուն մասին:
....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Wide-ranging Interview with Montreal Intellectual

Montreal-based Viken Attarian, a leading Canadian-Armenian intellectual who is seeking the  Liberal Party of Canada nomination in the Ahuntsic-Cartierville riding in the next federal elections, shared his innovative views on a variety of topics ("political engagement", "how to enhance the role of women in society", "addressing economic challenges") during a recent wide-ranging interview with Lory Boudjikanian of Montreal. We present the segment on Canada's foreign policy.--Editor.

Other interviews may be viewed at

Bilingual (Eng/Fr) Web Interview on Politics

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Հայուն Կիրակի Օրուան «Հեւք»ը

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան , Նիկոսիա, 18 Հոկտեմբեր  2014 .

Բայց արդեօք միայն Կիրակի օրե՞րն են հայուն «հեւք»ը….:

Երեւի շաբթուան բոլոր օրերը, բայց այս «հեւք»ը ապրեցայ, երբ Կիրակի, 5 Հոկտեմբերին ամբողջ օր մը անցուցի Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ, Տալլաս, Միացեալ Նահանգներ:

Եւ կիրակի օրուան մը հեւքն էր, զոր հայկական փոքր գաղութը կ՛ուզէ իւրաքանչիւր վայրկեան լաւապէս «ապրիլ», որպէսզի օգտակար արդիւնք ունենայ` ըլլայ անհատական, բայց մանաւանդ հաւաքական կեանքերուն համար: Ամերիկայի մէջ եւ երեւի քիչ մը ամէն տեղ` այս օրերուն խճողուած յայտագիրները եւ առօրեայ կեանքի պահանջները` առիթ չեն տար, որ մարդ մտածէ ինքն իր մասին, բայց նաեւ` իր մշակոյթին, լեզուին ու հաւատքին: ....Read more >>

No votes yet

Siamanto’s Dance

Vahe Apelian, Ohio, October 2014

There is a poetic description of a dance in the Armenian literature that will remain forever etched in the Armenian psyche. One of its lines is often quoted in English or in Armenian, “O human justice, let me spit on your forehead”. The line sounds more poignant in Armenian than in English and perhaps in other languages as well. It is by the eminent Armenian poet Siamanto who described the dance of twenty young Armenian women in his unforgettable "The Dance".  The translation of the poem by Peter Balakian and Nevart Yaghlian

 is attached.

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

State Liable for Genocide

Elias Katudjian, Lawyer, São Paulo, Brazil
Translated and adapted from the original Portuguese text
 
"Court rules Dutch state liable for 300 Srebrenica deaths"


 

(Reuters), July 16, 2014--The Netherlands is liable for about 300 of the more than 8,000 deaths in the 1995 Srebrenica massacre, a Dutch court ruled on Wednesday, pinning some of the blame for Europe's worst massacre since World War Two on the Dutch state. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Հայուն Աստուածաշունչը

Եագոպ Քիւնցլեր, Պէյրութ, Մարտ 1938
Գերմաներէն բնագրէն հայերէն թարգմանութիւնը` Ա. Քհ. Մանուկեանի

Փոքր Ասիոյ Տաւրոսեան լեռներուն մէջ կը գտնուի փոքրիկ քիւղաքաղաք Հաճընը: Աշխարհամարտէն առաջ անոր բնակիչները մեծաւ մասամբ հայեր էին: Ասոնց մէջ կ’ապրէր խաղաղ եւ աշխատասէր Յովակիմը, որ մասնագիտութեամբ արհեստաւոր մըն էր: Ան ունէր մեծ ընտանիք, սեփական տուն, այգի եւ մարգագետին մը: Բայց լաւագոյնը` ան ունէր անսասան հաւատք մը աստուածային սիրոյ եւ տնօրինումին վրայ:

Քանի որ ան ի վիճակի չէր փոքր տառերով կարդալու, ատենին կրցած էր իրեն համար ճարել մեծատառ Աստուածաշունչ մը, որ իր առաջնորդող աստղն էր: Դեռ եւս 1895 թուականին, երբ թուրքերը արիւնահեղութիւն մը իրագործեցին հայոց մէջ, ան ճանչցաւ զԱստուած, որուն վրայ դրաւ իր ամբողջ վստահութիւնը: ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Pro-Armenian Politician Runs in Toronto Elections

October 20, 2014

After more than 25 years as Member of Parliament representing the Toronto suburb of Scarborough-Agincourt, Hon. Jim Karygiannis resigned his position earlier this year to run as councillor in the upcoming October 27 Toronto municipal elections in Ward 39, which covers the same area. Because of the significant number of Armenians who live in Ward 39 and because of his long-time friendship with the Armenian community, Keghart.com interviewed Mr. Karygiannis on October 4, 2014.

Keghart.com: What are the three most important initiatives you would like to realize when you become Councillor?

Jim Karygiannis: The three big issues are transportation, hospital care, and responsible community development. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (6 votes)

“They Shall Not Pass”

By Bernard-Henri Levy, New Republic, 12 October 2014
Translated from French by Steven B. Kennedy

Kobane will fall. 

In a matter of hours. 

Or perhaps days. 

But the Syrian city will fall, a victim of the cynical reckoning of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who, by refusing to act and leaving his powerful army stationed along the border with Syria, just a few kilometers from the already martyred city, seems to have chosen Daesh, otherwise known as the Islamic State, over the Kurds.  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Armenian Fighters Helped Liberate Kessab

Adapted from Hamo Moskofian's report in Armenian, Beirut. Oct. 8 2014

Armenian fighters were among the forces which took part in the liberation of Kessab, Syria in June. The volunteers came from Armenia and from various centres in the Diaspora. As in the Artskah War, they demonstrated their courage and effectiveness in combat.

Despite the obstacles, Arthur, the son of Artsakh hero-martyr Valery Vardanyan, managed to travel from Spain to Syria. He led a team of 20 veterans, among them “Qery”, “Mher”, “Avo”, “Kirakos” and others whose names are not made public for security reasons. Among the fighters was also "Ani", a modern "Mother Sosseh". She fully participated in the liberation of Kessab. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (7 votes)

The Thoughtless Neighbors of Armenia

 Editorial, 30 September 2014

In addition to being landlocked, Armenia, since independence, has had to manage in a rough and threatening neighborhood. Of its four neighbors, only one could be unequivocally described as friendly.

The Turkbeijan Twins of Turkey and Azerbaijan have made no secret of their pervasive hostility. Turkey remains an obdurate foe with dreams of a Turkic empire—a dream for a contiguous land mass from the Bosphorus to the Great Wall of China--that can’t be realized without the erasure of Armenia from the map. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (8 votes)

Meeting Armenian Defense Forces of Iraqi Kurdistan

Hamo Moskofian, Hawrezg-Duhok, Iraqi Kurdistan, 27 September 2014

Before heading to Hawrezg, Kurdistan, we paid a "traditional" visit to the Holy Nerses Shnorhali Church in Duhok. The church was constructed by architect and now Member of Parliament Yerwant Aminian. We were warmly received at the church by the brave Father Massis Shahinian, pastor of the community.

Commander Murad Vardanian - Third from left

Following the visit, we drove to Hawrezg--45-minutes away by car. The Hawrezg village, constructed in 1928 through the efforts of Levon Pasha Shaghoyan, was  reconstructed in 2006 by the former Minister of Finance of Iraqi Kurdistan Sarkis Aghajan, an Armenian from maternal side. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (20 votes)

Ո՞ւր Է(ր) Հայոց Մուսթաֆա Քեմալը

Հայաստանի Անկախութիւն

Յարութ Տէր Դաւիթեան, Լոս Անճելըս, 23 Սեպտեմբեր 2014

Հայաստանի անկախութեան տարեդարձին նուիրուած այս յօդուածի միտքն ու խորագիրը երբ բարեկամի մը յայտնեցի, ան կասկածանքով հարց տուաւ թէ արդեօք ձեռքս պիտի երթա՞ր զայն գրելու: Ինչպէս կը տեսնէք՝ գնաց: Գնաց, որովհետեւ խորն է ցաւը, ի տես այն հիասթափ վիճակին, զոր կ'ապրինք ազգովին: Գնաց, որովհետեւ մեր անփոյթ աչքերուն առջեւ մեր անկախութիւնը տակաւ կը հիւծի: Գնաց, որովհետեւ գալիք հաւանական աղէտի սպառնալիքը եւ զայն կանխելու անհրաժեշտութիւնը պարտաւորեցուց զայն: 

Յուլիս ամսուն, երկու շաբաթով այցելեցինք Պատմական Հայաստանի ու Կիլիկիոյ զանազան շրջանները: Զգացական ու խորհրդածական ալեկոծումներու շարան մը ապրեցանք, որոնք յաճախ զիրար կը հակասէին: Կորսուած հողերու զգացմունքային վիշտը բախեցաւ կորուստի պատասխանատուներու փնտռտուքին հետ: Ապրուած ցաւը բախեցաւ անոր առաջքը առնելու, զայն կանխելու անփութութեան հետ: Լքուած ապարանքներու եւ աւերուած աղքատիկ տուներու տխուր պատկերը եկաւ հաստատելու այն չոր իրականութիւնը, որ  աղէտը կը տանի հարուստն ու աղքատը, երբ անոնց կը պակսի հասարակաց ճակատագրի ենթակայ ըլլալու եւ հետեւաբար հաւաքական ուժ դառնալու գիտակցութիւնը: ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.6 (7 votes)

Proof that Turkey Collaborates with ISIS

In an exclusive interview, in late September, with journalist Amberin Zaman of "The Economist", senior commander of Kurdistan Workers Party (PKK) Cemil Bayik provided irrefutable proof that Turkey collaborates with ISIS (Daesh). To read the entire interview click on Al-Monitor.

Amberin Zaman: How is the Islamic State [IS] onslaught against Kobani [the Syrian Kurdish-majority town of Ayn al-Arab on the Turkish border] affecting the peace process in Turkey? ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

ISIS Destroys Der Zor Genocide Memorial Church

DER ZOR, Syria (Armenian Weekly)—The Islamic State (also known as ISIS) destroyed the Armenian Genocide Memorial Church in Der Zor, Syria—considered the Auschwitz of the Armenian Genocide—news agencies in the Middle East reported. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Five-Year-Old Urfa Boy Remembers

“From the Red Desert to Jerusalem” by Elia Kahvedjian

Book review by Jirair Tutunjian, Toronto, 20 September 2014

Fortunately/unfortunately, published eye-witness accounts of the Genocide of Armenians can fill a small library. So why, one could ask, yet another book about the attempted extermination of the Armenians by Ottoman Turkey? Because “From the Red Desert to Jerusalem” by Elia Kahvedjian is an account not only of the Genocide and the heroic resistance of the badly-outnumbered and ill-equipped Urfa Armenians but it’s also our national calamity as witnessed by a 5-year-old boy; and because the author symbolizes-- through his survival, his courage and his success-- the undying spirit of Armenians. Finally, the second half of the book is an almost sociological report on Armenian Jerusalem, through several wars, from the mid-‘20s to the early ‘90s. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (7 votes)

«Հայկական Վերածնունդ»ի Հաղորդագրութիւնը

«ՀայկականՎերածնունդ» շարժումի ներկայացուցիչներու տարեկան ժողովը [...] անհրաժեշտ կը համարէ եղած ուժերը եւ միջոցները անյապաղ զօրաշարժի ենթարկել ՝ նպատակ ունենալով Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցը դիմաւորել հեռացնելով Հայաստանի մէջ հաստատուած ապօրինի ու ապազգային վարչակարգը եւ երկրին մէջ վերահաստատել ժողովրդային կամքն ու իշխանութիւնը, որպէսզի կարելի ըլլայ պետականօրէն կազմակերպել համազգային ներուժը եւ զայն գործադրել վերահաս աղէտէն խուսափելու համար:

Փարիզ, Սեպտեմբեր 10, 2014

Սեպտեմբեր 5էն 7 Փարիզի մէջ գումարուեցաւ «Հայկական Վերածնունդ» շարժումին ներկայացուցիչներու տարեկան ժողովը, որուն մասնակցեցան ԱՄՆ-ու, Գանատայի, Ֆրանսայի, Գերմանիոյ, Պելճիքայի, Չեխիոյ, Լիբանանի «Հայկական Վերածնունդ» շարժումի, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Նախախորհրդարանի ներկայացուցիչները:

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Genocide Testimonials in UK Parliament 1914-1923

On August 21, 2014 Keghart.com and the Toronto chapter of the AGBU unveiled (“kinetson”) Katia Peltekian’s “The Times of Armenian Genocide: Reports in the British Press  1914-1923” at the AGBU hall. The result of 12 years of research, the two-volumes include press reports, Parliamentary debates, letters from readers, and petitions to raise funds for the Armenian victims.

Ms. Peltekian was introduced by Keghart Editor Jirair Tutunjian. In a Power-point presentation, the author screened significant excerpts from debates at Westminster regarding the plight of the Armenians. She also underlined that while the British government seemed to be pro-Armenian during the war, it abandoned the Armenians soon after the war. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Հարցազրոյց Տոքթ. Տիգրան Աբրահամեանի Հետ

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 26 Յուլիս 2014

Յուլիս ամսուայ ընթացքին Keghart.com-ի հիմնադիր Տոքթ. Տիգրան Աբրահամեան շրջագայեցաւ Հայաստանի, Լիբանանի եւ Իրաքեան Քիւրտիստանի մէջ իր տիկնոջ՝ Շըրլիի հետ: Թեքնիք պատճառներով, Յուլիս 26-ին, Պէյրութէն հրաժեշտի օրը արձանագրուած ներքոյիշեալ հարցազրոյցը յապաղումով կը հրատարակենք:

Հարցում.- Տոքթ. Աբրահամեան, կարելի՞ է հակիրճ կերպով ներկայացնել «Գեղարդ»ի նպատակը:

Հանրայայտ իրողութիւն է որ թրքական քարոզչութեան միջոցները կը փորձեն խեղաթիւրել Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման էութիւնը եւ ցեղասպանութեան հետ առնչուած այլ խնդիրներ, ինչպէս այլուր, նմանապէս գանատական մամուլին մէջ: Մօտաւորապէս 7-8 տարի առաջ  հնարաւորութիւն ստեղծուեցաւ սկսիլ Keghart.com հրատարակութիւնը:

«Գեղարդ»ի նպատակն էր անգլերէնով բացայայտել այդ թրքական այլանդակութիւնները, բացատրողական մեկնաբանութիւններ հրապարակել ուղղուած ընդհանրապէս ոչ-հայ գանատացի հանրութեան եւ ի մասնաւորի գանատական բարձրագոյն կրթական հաստատութիւններու համալսարաններու դասախօսներուն, բաց աստի՝ անդրադառնալ հայութիւնը յուզող հարցերուն, համամարդկային, ժողովրդավարական արժէքներուն եւ անհատի իրաւունքներուն:

....Read more >>

Your rating: None Average: 4.9 (11 votes)
Syndicate content
pendreschekednes