Original essays published in Keghart may be reproduced, but credit must be provided.
All views expressed in keghart.com are those of respective authors.

Fighting an ‘Ugly’ Word

 Editorial, 26 May 2015

Until 1879 landlocked Bolivia had broad access to the Pacific Ocean. Indeed, its huge saltpeter mines on the coast infused a great deal of cash to the poor country’s budget. That year, when Bolivia tried to impose a new tax on the saltpeter company (which had close ties to the government of Chile), Chile sent its army to occupy coastal Bolivia. It was Carnival time and Bolivians were celebrating the feast. Bolivia says it lost the resulting war because it didn’t expect an attack from its neighbor. Since then La Paz has demanded that Santiago return the land it conquered in the unprovoked war.    

Reasonable and fair people would say Chile should return what it took illegally, but in international politics Bolivia’s just demand is a nuisance. It’s also linked to a word which is considered unsavory in polite society. The word is ‘irredentist’. After a century of talking among themselves about the return of their lands from Turkey, Armenians are beginning to talk publicly about the issue. As a result, ‘irredentist’ will be flung at them by Turkey and its friends. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

The Honorable Beggars

 

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Ուխտի Հարիւրամեակ, Յետոյ Ի՞նչ

Լսո՞ւմ էք մարդիկ, լսո՞ւմ էք, ազգեր,
Այս ողբագիրքս դասագիրքն է ձեր…
Թող անցեալ վէրքը դասագիրք դառնայ
Մանուկ ներկայի սեղանի վրայ:
(Յովհաննէս Շիրազ)

Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 25 Մայիս 2015

Հարցականի տակ դրինք 100-ամեակը, որովհետեւ տօնախմբութիւնները անցան, բայց ո’չ ցաւը:  Անգամ մը եւս մեր յարգանքի համազգային արտայայտութեամբ, փառաշուք հանդիսութիւններով, գրական եւ գեղարուեստական աննախընթաց երեկոներով, համազգային լայնատարած ցոյցերով, արժանաւորապէս յարգեցինք յիշատակը մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներուն: Համայն քաղաքակիրթ աշխարհի առաջ անգամ մը եւս մերկացնելով թուրքը իր քաղաքական սնանկութեան մէջ, վերարժեւորեցինք մեր պահանջատիրութեան դատը, վերանորոգելով մեր ուխտը յանուն մեր նահատակներուն:

Հայրենիքի, եւ Սփիւռքի, ինչպէս նաեւ օտար մամուլը՝ բացառիկներ յատկացուց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով: Ողբի ու կոծի էջը փակեցինք եւ նոր էջ մը բացինք Հայ Ժողովուրդի վերածնունդի եւ վերանորոգումի սրբազան առաքելութեան դաշտին մէջ, որովհետեւ վերապրեցաւ հայութիւնը, ստեղծելով սեփական պետութիւն որ այսօր իր կարգին լծուած եւ հետամուտ է ամբողջացնելու պատմական իր առաքելութիւնը՝ որ պահանջատիրութիւնն է: ....Read more >>

No votes yet

Publisher’s Message

Dikran Abrahamian, Ontario, 12 January 2015

The second anthology (covering 2012-2014) of Keghart.com was launched in mid-March. The "Publisher's Message" and David Boyajian's "An Exception to Western Media" introduce the book to the reader. Of 500 printed copies most have already been distributed to readers who have requested or are on Keghart.com's contributor/supporter list. It won't take long for the remaining copies to be distributed. We request readers who are interested in the compendium to contact [email protected] for their copies of the book.--Editor.

Keghart.com, since its inception seven years ago, has been at the forefront of the fight to disseminate the truth about the GREAT  CRIME  COMMITTED AGAINST  THE  ARMENIAN  NATION  BY  TURKEY. History tells that land lost cannot be recovered without bloodshed even in the best possible international circumstances. The Armenian Question and the related Genocide of the Armenians are ostensibly matters of repossessing lost lands that were violently snatched away from their rightful owners. Do Armenians desire to shed blood to recover these lands at all cost? Should they? Does reclaiming those lands necessarily translate into the creation of a new state or the annexation to another? What should be the fate of people who inhabited that land following its loss? These and many other questions cross our minds even if they are not spelled out, let alone adequately explored. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

An Exception to Western Media

David Boyajian, Massachusetts, January 2015           

The global Armenian nation is truly fortunate to have founder Dr. Dikran Abrahamian and editorialist-essayist Jirair Tutunjian manning the helm at Keghart, a courageous, independent opinion and information leader dedicated to the Armenian cause and human rights.

Of this compendium’s many wit-filled, hard-hitting, thought-provoking pieces, these are some of my favorites:

The First Volley:
Eleven concise and useful rebuttals of Turkey’s absurd denials of the Armenian genocide. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Sick People

Raffi Bedrosyan, Toronto, 20 May 2015

Below is the translation of Mr. Bedrosyan's open letter published in the Turkish "Taraf" (May 13, 2015). It was the most widely read column of the day, and it has received tens of thousands of views and comments--positive and negative.--Editor.

Dear Mr. Erdogan and Mr. Davutoglu,
 
I am writing this open letter to you in response to your statements that if third parties do not interfere, Armenians and Turks would be able to have a more meaningful dialogue. Even though Mr. Davutoglu now says that Diaspora is full of hatred, anger and vengeance, he had declared in the past that 'the Armenian Diaspora is also our Diaspora'; therefore, as a Diaspora Armenian and a Turkish citizen, as well as someone who has spent time and energy on Turkish-Armenian issues, I have decided to share my thoughts.
We Armenians are a sick people, as long as Turkey denies the truths of 1915. We are stuck in 1915, and cannot get rid of the trauma of 1915. But as long as the Turkish state continues to hide and deny the truths of 1915, the Turkish people will remain even sicker. The ones who know the truth but deny and lie about it are sick. The ones who are not aware of the truth because they are brainwashed for four generations over a hundred years are also sick. It is up to you to continue or to end this sickness.
Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Author David Kherdian Coming Home to Racine

Lee Roberts, TheJournalTimes.com, 2 May 2015

Internationally acclaimed author and poet David Kherdian is coming home for a visit this month.

The Racine native — whose large volume of work often draws inspiration from his time growing up here in the late 1930s and 1940s — recently released his memoir titled “Root River Return”. And he’d like to celebrate its release — along with the donation of his collected works to the Racine Heritage Museum last year — with his hometown community.

Kherdian — who currently lives in New York state with his wife, award-winning writer/illustrator Nonny Hogrogian — will do so through a series of free public events being held in Racine May 19 through 24. His appearances have been coordinated by the Racine Heritage Museum, working in conjunction with other local organizations and individuals including the Racine Literacy Council, Racine Public Library, Racine Interfaith Coalition, Racine Arts Council, City of Racine, Root River Council and Racine’s poet laureate, Nick Ramsey (see accompanying story for event details). ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Khachig Meets Khachaturian

Jirair Tutunjian, Toronto, 26 April 2015

Growing up in the Armenian Convent of Jerusalem, in the ‘50s, and occasionally hearing the “Saber Dance” on the piano at the Hoyechmen (HEM—Hye Yeridasartats Meeyoutyoun) Armenian club gatherings, it never occurred to Khachig-Toros Aladjadjian that one day he would become not only friends with Aram Khachaturian but would, along with his girlfriend and sister-in-law, help in the recovery of the composer at a Paris hospital.

By the mid-‘70s Khachig-Toros had been living in France for nearly a decade, working as a photographer. He had also developed and printed the work of such photography giants as Henry Bresson, Robert Doisnoix, and Willy Rouis. “I was a pretty good photographer but I thought I was much better than I really was. As we, Armenians, say: ‘Hover aradz eyee.’ (I had put on airs).” ....Read more >>

Your rating: None Average: 4 (3 votes)

Genocide Commemorations in Paris

Glimpses by a participant

24 April 2015

Some 20,000 people gathered in the evening of April 24 near the Paris genocide memorial (the statue of Gomidas Vartabed, place du Canada) in a high-end neighborhood of town for the centennial commemorations of the Armenian Genocide. The large number of young people impressed us immediately. In addition to Armenian speakers, Mayor Anne Hidalgo and Prime Minister Manuel Valls delivered addresses but the crowd was so noisy and boisterous that it was impossible to hear the politicians unless one was close to them. Still, we grasped a few words.

Television stations covered the event extensively, and aired Valls' remarks about the massacres of Christians in the Near East. A ceremony also took place at the Arc de Triomphe de l'Etoile, with Armenian-French veterans and scouts who then marched down the Champs-Elysées accompanied by a band, and joined the crowd. After that, everyone marched along the Seine, towards the Turkish Embassy. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

«Պապենական Տունը»։ Կը Յիշեմ եւ կը Պահանջեմ

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 16 Մայիս 2015

Մեր ընտանիքի պատմութիւնը սիրած եմ, նաեւ ժամանակ տրամադրած՝ փորձելով կառուցել «ընտանեկան ծառը»։ Եւ այս ոչ միայն անուններով, բայց նաեւ նկարներով։ Եւ այս նկարները ինծի համար դարձած են հարստութիւն, ապա նաեւ աւանդ եւ Ժառանգ՝ ապրելու իմ ու ընտանիքիս կեանքը նոյն տեսլականով…։

Բայց այս նկարները կը խօսին…։ Անոնք պատմութիւն են, բայց նաեւ աւելին…։ Նկարին մէջ իւրաքանչիւր հարազատ ապրած է իր կեանքը Պատմական Հայաստանի մէջ, կերտած է տուն եւ ընտանեկան բոյն, բերած  է իր նպաստը հաւաքական ու ազգային կեանքին, բայց նաեւ «խմած» նահատակութեան դառն բաժակէն՝ սպաննուելով եւ կամ անցնելով ցեղասպանութեան արհաւիրքէն՝ հայ ժողովուրդի ամբողջութեան հետ։ Իմ ընտանիքիս այդ արհաւիրքին մէջ պիտի ըլլար աւելի քան քսանհինգ նահատակ՝սկսելով 1909 թուականի Ատանայի ջարդերէն ու ողբերգութենէն, հասնելով մինչեւ 1915 ցեղասպանութիւնը...։ Այս ընտանեկան ծառի մէջ են նաեւ իմ նահատակ հարազատներուս նկարները...։ Ամէն  անգամ, որ կը բանամ ու կը նայիմ այդ նկարներուն՝ իրենց  աչքերէն այս յատուկ պատգամը կը կարդամ…։ «Եթէ պիտի յիշես մեզ՝ բայց նաեւ պիտի պահանջես…»։ ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Խոհեր Հայաստանի Ապագայի Շուրջը

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, 15 Մայիս 2015

2011 թվականին հայկական մի քանի կայքէջերում տեղադրված էր Նուվել դ‘Արմենի խմբագիր Արա Թորանյանի հարցազրույցը Շառլ Ազնավուրի հետ: Քանի որ այնտեղ բարձրացրած հարցերը նաև այժմեական են, ապա սխալ չէր լինի, անգամ ևս այստեղ մեջբերել այդ հարցազրույցից որոշ հատվածներ և փորձել նրա կողմից արտահայտած որոշ գաղափարներ ընդլայնել:

Իր այդ հարցազրույցում Շարլ Ազնավուրը որոշ տեղեր հոռետես և հուսահատ է հնչում, բայց որ մի պահ անդրադառնում ես Կովկասում քաղաքական և ռազմական ներկայիս լարվածության աստիճանին և պատկերացնում ես այդ տարածաշրջանում Հայաստանի ապագայի հեռանկարը, որպես անկախ պետականություն, ապա պարզ է դառնում, որ նա բոլորովին էլ չի չափազանցում, եթե ասում է.  

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Արեւելքի Եւ Արեւմուտքի Քրիստոնեաները Դէմ Յանդիման

  Դիտարկում

Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, 11 Մայիս 2015

«Արաբական գարուն»ը, որ արաբական աշխարհի մեծամասնութիւնը խանդավառեց եւ յուսադրեց, թէ՝ եկած է ժամանակը տապալելու բռնատիրական վարչակարգերը, գահընկէցնելու միապետական իշխանատէրերը եւ արմատախլելու տզրկական կեղեքողները, այսօր, ինչպէ՞ս կը տեսնէ այդ գործընթացին բաբելոնականութիւնը:


21 ղպտիներու մորթոտումը Լիպիոյ մէջ

«Արաբական գարուն» յորջորջուած այդ հրէշէն, ո՞ր երկիրը օգտուեցաւ կամ շահեցաւ, ո՞վ յաղթանակեց կամ բարեկարգուեցաւ, երբ անոնք կը տուայտին իրենց բազմագոյն աղէտներուն մէջ, կը գալարին իրենց խայտաբղէտ փորձադաշտերուն մէջ:

....Read more >>

No votes yet

Մե՜ղք Է Սրբութիւնը Սրբապղծել

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան , «Լուսաբաց», 9 Մայիս 2015

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ իր իշխանապետութեան տրամադրութեան տակ դրուեցան հայ ազգի ուժականութիւնը ներկայացնող ամէն տեսակի եւ մակարդակի գործ ու աշխատանք, որ­պէս­զի յաջող դառնար հարիւրամեակի նշումը Հայկական Ցեղասպանութեան։ Շատեր նոյնիսկ ար­դար գտան հայրենի իշխանութիւններուն կողմէ կիրարկուած բանտարկութեան եւ ծեծի միջոցները աքթիւիսթներու դէմ, որոնք կը փորձէին խաղաղ միջոցներով լսելի դարձնել ժողովուրդին տնտե­սա­կան ցաւը փտածութեան (corruption), անգործութեան եւ կաշառակերութեան դէմ։

Հարիւրամեակի նշումի յաջողութեան պատիւն ու վարկը (credit) յուսանք որ չեն դառնար թա­գադ­րութեան միջոց մեր հայրենի իշխանութիւններուն, որ անոնք շարունակեն իրենց մենաշնորհ­եալ դասակարգի վարչաձեւը եւ ժողովրդավար չըլլալու ամօթալի աշխատելաձեւը։

....Read more >>

No votes yet

Options Good and Bad

Editorial, 4 May 2015

April 24 plus 1. Chapter  Two. Year 101. Now What?

They all mean the same thing: what do Armenians do next? What are our options? How do we go about realising those options?

Dozens of memoranda, statements, books and reams of articles are out there limning our general and specific demands from Turkey—from individual financial compensation to the return of Western Armenia and Cilicia. Call it reparation, compensation, restitution, plain justice… They outline our demands—from the minimalist  to the maximalist. Some are logically-argued proposals. Some are fantasies. Some are based on international jurisprudence and on treaties. One organization—the National Congress of Western Armenians—has already sent its memorandum for discussions to the government of Turkey while Catholicos Aram I has made a public demand that Ankara start the reparation process. At least one political party has outlined its demands. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (6 votes)

Պայքարի Նոր Հանգրուանը Սկսաւ

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան, «Լուսաբաց», 2 Մայիս 2015

Քալեցինք ամէն տեղ աշխարհասփիւռ մեր ժողովուրդով։

Քալեցինք երկրագունդի հինգ ցամաքամասերուն վրայ գտնուող ճամբաներով եւ մեր թիւե­րու գու­մարումով յառաջացած միլիոններով։ Անցանք մեզ հասկցող եւ չհասկցող աշխար­հի պողոտա­նե­րով եւ քալեցինք նոյնիսկ Պոլսոյ մայր ճամբաներով, ցոյց տալու համար որ «ԿԱՆՔ ՈՒ ԿԸ ՄՆԱՆՔ» եւ ըսելու թէ «ԿԸ ՅԻՇԵՆՔ ՈՒ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆՔ»։

Այս ամէնը ըրինք բարձրորակ կատարողութեամբ եւ անթերի կարգապահութեամբ։

ՊՐԱՒՕ մե­զի։

Ամէն հայ անկասկած լեցուեցաւ գոհունակութեամբ եւ արդար հպարտութեամբ ի տես յաջող հան­դիսութիւններուն որոնք տեղի ունեցան Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ։ Թող այլեւս ոչ մէկ հայ իր ազգը չայպանէ, ըսելով թէ տկար ենք, անմիաբան ենք, եւ կամ չըսէ թէ «մենք զիրար կ’ուտենք»։

....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Eloquent Israeli Friends

Israeli scholars and a politician Decry their country's immoral and short-sighted refusal to recognize the Armenian Genocide.--Editor.

How Herzl sold out the Armenians
Would Israel tolerate calling the Holocaust a 'massacre?'
Israel, the denier of another nation’s holocaust

How Herzl sold out the Armenians

By Rachel Elboim-Dror, Haaretz, 1 May 2015

The Armenian question has occupied the Zionist movement since a mass killing of Armenians was carried out by the Turks in the mid 1890s – prior even to the First Zionist Congress. Herzl’s strategy was based on the idea of an exchange: The Jews would pay off the Ottoman Empire’s huge debt, in return for the acquisition of Palestine and the establishment of a Jewish state there, with the major powers’ consent. Herzl had been working hard to persuade Sultan Abdul Hamid II to accept the proposal, but to no avail.

“Instead of offering the Sultan money,” Herzl’s diplomatic agent Philip Michael Nevlinski (who also advised the Sultan) told him, “give him political support on the Armenian issue, and he’ll be grateful and accept your proposal, in part at least.” The Christian European countries had been critical of the murder of Armenian Christians at the hands of Muslims, and committees supporting the Armenians had been founded in various places, and Europe also offered refuge to leaders of the Armenian revolt. This situation made it very difficult for Turkey to obtain loans from European banks. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (6 votes)

From Jubilee to Centenary

The blow article is an edited translation of the original Armenian text
ՅԻՍՆԱՄԵԱԿԷՆ  ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿ
ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԵՆԷՆ  ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

By Hovsep Artinian, Beirut, 30 April 2015

I was 10-years-old in 1965. One day that year I went with my family to the Beirut Stadium. The place was packed. I don't remember how long we stayed there, but after while my father angrily said that we better leave since there would be no march. In the following days I heard people say that the minister of interior had not allowed the march of the Armenians, pointing out that the meat imported from Turkey was more important than the past agonies of the Armenians, even if they were painful events. I became aware later that the gathering at the Beirut Stadium was to commemorate the April 24 Jubilee of the Armenian Genocide which Armenians around the world remembered. The global commemoration of course vexed the Turkish state in the most effective way.

"the meat imported from Turkey was more important than the past agonies"

In the years following the Jubilee, disappointment descended over the pursuit of the Armenian Question: international public opinion remained indifferent to the inequity meted to the Armenians. The Armenians had failed to make their voice heard to the Great Powers. ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.7 (3 votes)

The Man Who Changed Humor in America Forever

Steven Heller, The Atlantic, 30 April 2015

The famous publishing mascot Alfred E. Neuman—a big-eared, freckled boy with a wide grin missing a tooth—represents our country’s mid-century modern humor and the genius that made it happen: Harvey Kurtzman, founder of the original MAD comic book in 1952. It ran for 23 issues as an extraordinary satirical comic under the EC (Entertainment Comics) imprimatur, before becoming a magazine in 1955, but from its earliest days, MAD has been the quintessential deflator of folly and conveyor of “humor in a jugular vein.”

Kurtzman, who died at 68 in 1993, was the Matt Groening/Jon Stewart/Tina Fey of his day. The title of a new, exhaustive biography by Bill Schelly out May 2, Harvey Kurtzman: The Man Who Created MAD and Revolutionized Humor in America, makes this exceptionally clear, giving Kurtzman a hero’s welcome into the pantheon of American cultural pioneers. ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Սփյուռքի Նախարար՝ Հակոբյանի Հայտնագործությունը

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, 30 Ապրիլ 2015

Բոլորովին էլ անտեղի չէ, որ տիկին Հրանուշ Հակոբյանը սփյուռքի նախարար է նշանակվել: Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար նա մի հայտանգործություն մյուս  հայտնագործությունից հետո է անում: Սփյուռքահայերին Երևանում ժողովների է հրավիրում, Երևանի այգիներից մեկում, ազգային բարերարների պուրակ է հիմնում: Արարում է ազգային բարերարի կոչման և այլ շքանշաններ և սփյուռք այցելած ժամանակ, դրանք բարեհոգորեն և ձեռնբաց, այս կողմ այն կողմ է շռայլում...

Բայց պետք է խոստովանել, որ նրա վերջին հայտնագործությունը արդեն իսկ գլուխգործոց է: Նա դիմում է մեզ, քննադատողներիս և կոչ է անում.

«Ուրեմն բարի եղեք, օգնեք, որ տնտեսությունը զարգանա, թող մեկ միլիոն մարդ Հայաստանում հազար դոլար հաշվի համար բացի բանկում, բանկերում փող կգա, բանկերը կհզորանան, տնտեսությունը կզարգանա:» ....Read more >>

Your rating: None Average: 4.8 (5 votes)

Passing the Buck

  ....Read more >>

Your rating: None Average: 5 (4 votes)
Syndicate content
pendreschekednes